Responsive image

Tổ tư vấn

PGS.TS. Võ Văn Sơn

Công ty TNHH De Heus Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Thông

Hội Chăn nuôi Việt Nam

ThS. Đồng Thanh Hải

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ