Responsive image

Nhóm nghiên cứu

PGS.TS. Hồ Thanh Thâm

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

ThS. Phan Huy Cường

Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ

TS. Lâm Hoài Bảo

Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ