Responsive image

Exotoxin

Phát âm

Phiên âm: /ˈɛksə(ʊ)tɒksɪn/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Ngoại độc tố

Nghĩa tiếng Anh:
A toxin released by a living bacterial cell into its surroundings.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: