Responsive image

Hypervitaminosis

Phát âm

Phiên âm: /ˌhaɪpərˌvaɪtəməˈnoʊsɪs/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Rối loạn thừa vitamin

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormal condition caused by an excessive intake of vitamins.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: