Responsive image

Oedematous

Phát âm

Phiên âm: /ɪˈdɛmətəs/

Từ loại: Adjective

Nghĩa tiếng Việt:
Phù, nề

Nghĩa tiếng Anh:
(US English) Edematous (adj). Relating to or affected with edema: abnormally swollen with fluid.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: