Responsive image

Lymphocytosis

Phát âm

Phiên âm: /ˌlɪmfəsaɪˈtoʊsɪs/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Chứng tăng lymphô bào

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormal increase in the number of lymphocytes in the blood.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: