Responsive image

Malformation

Phát âm

Phiên âm: /ˌmælfɔːˈmeɪʃn/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Tật, dị dạng

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormally formed part of the body.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: