Responsive image

Dysplasia

Phát âm

Phiên âm: /dɪsˈpleɪzɪə/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Chứng loạn sản

Nghĩa tiếng Anh:
The presence of cells of an abnormal type within a tissue, which may signify a stage preceding the development of cancer.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: