Responsive image

Proteinuria

Phát âm

Phiên âm: /ˌprəʊtɪˈnjʊərɪə/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Protein niệu, hiện tượng nước tiểu có protein

Nghĩa tiếng Anh:
The presence of abnormal quantities of protein in the urine, which may indicate damage to the kidneys.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: