Responsive image

Pica

Phát âm

Phiên âm: /ˈpaɪkə/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
“Ăn bậy” trên gia súc

Nghĩa tiếng Anh:
A psychiatric disorder characterized by the compulsive eating of nonfood substances, such as soil, clay, ice, or hair.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: