Responsive image

Osteochondrodysplasias

Phát âm

Phiên âm: /ˌɒstɪəʊkɒndɪsˈpleɪzɪə/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Dị tật sụn di truyền

Nghĩa tiếng Anh:
Osteochondrodysplasias are a group of rare hereditary disorders of connective tissue, bone, or cartilage that cause the skeleton to develop abnormally.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: