Responsive image

Abnormality

Phát âm

Phiên âm: /ˌabnəˈmalɪti/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Tính bất thường

Nghĩa tiếng Anh:
An abnormal feature, characteristic, or occurrence.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: