Responsive image

Abnormal morphology

Phát âm

Phiên âm: /æbˈnɔːml mɔːrˈfɑːlədʒi /

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Hình thái bất thường

Nghĩa tiếng Anh:

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: