Responsive image

Mastocytosis

Phát âm

Phiên âm: /ˌmastəsʌɪˈtəʊsɪs/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Bệnh tế bào mast

Nghĩa tiếng Anh:
The abnormal proliferation of mast cells at one or more sites in the body; any of several syndromes characterized by this.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: