Responsive image

Từ điển chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y

ASVM là hệ thống tự điển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác về các thuật ngữ tiếng Anh của chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y. Bên cạnh đó các thành viên đã đăng ký có thể thêm các thuật ngữ mới cũng như chỉnh sửa lại những từ đã có cho phù hợp.

Các chức năng chính của hệ thống
  1. Cung cấp việc tra cứu thuật ngữ cho mọi người
  2. Thêm thuật ngữ mới vào hệ thống cho thành viên
  3. Cập nhật lại các thuật ngữ đã có được thực hiện bởi thành viên

Tài trợ vàng

Tài trợ đồng