Responsive image

Lipidosis

Phát âm

Phiên âm: /ˌlɪpɪˈdəʊsɪs/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Chứng nhiễm lipit

Nghĩa tiếng Anh:
Abnormal deposition of lipids in organs or tissues of the body, often resulting from genetic disorders of lipid metabolism.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: