Responsive image

Reticulocytosis

Phát âm

Phiên âm: /rɪˌtɪkjʊləsʌɪˈtəʊsɪs/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Chứng tăng hồng cầu lưới

Nghĩa tiếng Anh:
The presence in the blood of an abnormally large number of reticulocytes, typically occurring in certain types of anaemia; an instance of this.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: