Responsive image

Hermaphrodite

Phát âm

Phiên âm: /həːˈmafrədʌɪt/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Động vật lưỡng tính

Nghĩa tiếng Anh:
A person or animal having both male and female sex organs or other sexual characteristics, either abnormally or (in the case of some organisms) as the natural condition.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: