Responsive image

Neoplasm

Phát âm

Phiên âm: /ˈnɪə(ʊ)plaz(ə)m/

Từ loại: Noun

Nghĩa tiếng Việt:
Khối u, ung thư

Nghĩa tiếng Anh:
A new and abnormal growth of tissue in a part of the body, especially as a characteristic of cancer.

Thuật ngữ liên quan:

Hình ảnh minh họa: